Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Trọng Diễn)
 • (Đỗ Đình Số)
 • (Đỗ Kim Tuấn)
 • (Dương Văn Trung)
 • (Nguyễn Xuân Lộc-ĐT:0946234430)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  CHAO_MUNG_QUOC_KHANH_2_91.swf Van_hoa_am_thuc_Kim_BoiHoa_Binh.jpg THi_CTD_002.jpg Vien_Hai_duong_hoc_SAM_0209.jpg Dinh_Bao_Dai_SAM_0360.jpg Images93.jpg Bien_dao_Dep_nhat_the_gioi.jpg Picture_0381.jpg Picture_1011.jpg SAM_0434.jpg Picture_1281.jpg IMG_2428.jpg 01272505000001.jpg Picture_314.jpg Picture_313.jpg Picture_387.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng

  "Chào mừng đến với webside của chúng tôi ! Hy vọng bạn có thể tìm thấy những gì mình cần ở đây ! Và đừng quên chia sẻ kiến thức của mình với chúng tôi và những người khác ! Chúc các bạn luôn Vui - Khỏe - Hạnh phúc !"

  Việt Nam quê hương tôi

  Gốc > Bài viết > Đội TNTP Hồ Chí Minh >

  Dai hoi lien Doi 2010 -2011


   

  Ch­¬ng tr×nh §¹i héi liªn ®éi

  I. Nghi lÔ:

                     - Chµo cê

                     - Quèc ca

                     - §éi ca

  II. Phót sinh ho¹t truyÒn thèng

  III. Giíi thiÖu ®¹i bØÓu

  1……………………………………….

  2……………………………………….

  3……………………………………….

  4………………………………………..

  IV. T«i xin th«ng qua ch­¬ng tr×nh §¹i héi.

  1.     Tuyªn bè lý do, chµo cê.

  2.     Giíi thiÖu ®¹i biÓu.

  3.     §äc diÔn v¨n khai m¹c.

  4.     Giíi thiÖu ®oµn chñ tÞch vµ th­ ký.

  5.     §¹i diÖn ®oµn chñ tÞch ®äc b¸o c¸o.

  6.     §¹i diÖn ®oµn chñ tÞch ®äc ph­¬ng h­íng.

  7.     Th¶o luËn.

  8.     BÇu BCH Liªn §éi n¨m häc 2010 – 2011.

  9.     BCH Liªn §éi míi ra m¾t

  10.                        Chµo cê bÕ m¹c§¹i Héi.

  V. Khai m¹c §¹i Héi.

            §Ó §¹i héi diÔn ra ®óng giê, t«i xin mêi b¹n NguyÔn ThÞ Nga thay mÆt cho BCH Liªn §éi ®äc diÔn v¨n khai m¹c.

  VI. Qua buæi §¹i héi trï bÞ lóc 15 giê 30’ ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2009chóng ta ®· bÇu ®­îc ®oµn chñ tÞch gåm.

            1………………………… ……..

            2…………………………………

            3…………………………………

  Vµ ®oµn th­ ký:    1…………………………………………..

                               2……………………………………………

  NÕu §¹i héi nhÊt trÝ vµ cho biÓu quyÕt, c¶m ¬n §¹i héi .

  Xin ®oµn chñ tÞch vµ ®oµn th­ ký lªn duy tr× §¹i héi.

  ( §oµn chñ tÞch lµm viÖc)

  ·        BCH Liªn ®éi cò n¨m häc 2009 – 2010, tõ chøc

  ·         BÇu BCH Liªn ®éi míi n¨m häc 2010 – 2011.

  -         Qua §¹i héi trô bÞ ta ®· bÇu ®­îc ban kiÓm phiÕu gåm:

  1…………………………tr­ëng ban

  2…………………………uû viªn.

  3…………………………uû viªn

  -         NÕu §¹i héi nhÊt chÝ xin cho biÓu quyÕt ………………xin c¶m ¬n §¹i héi.

  *   Mêi ban kiÓm phiÕu lªn lµm viÖc.

  *   Ban chØ huy liªn ®éi míi ra m¾t – Lêi høa

  ý kiÕn cña c¸c §¹i biÓu ®Õn dù.

  RÊt  vinh dù cho §¹i héi ®­îc ®ãn ThÇy gi¸o: NguyÔn Träng DiÔn  - BÝ th­ chi bé.

  Nhµ tr­êng ®Õn dù §¹i héi sau ®©y em xin kÝnh mêi thÇy lªn ph¸t biÓu ®Ó c¨n dÆn ®éng viªn BCH L§ míi còng nh­ toµn Liªn ®éi ®Ó chóng em ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n n÷a trong n¨m häc nµy.

  -Thay mÆt cho liªn ®äi em xin ch©n thµnh c¶m ¬n nh÷ng lêi c¨n dÆn cña thÇy

  Vµ còng rÊt tù hµo cho liªn ®éi chóng em d­îc ®ãn thÇy NguyÔn Träng DiÔn

  Phã bÝ th­ – HiÖu tr­ëng nhµ tr­êng. Em xin mêi thÇy lªn ph¸t biÓu vµ giao chØ tiªu cho liªn ®éi trong n¨m häc nµy.

  -         Em xin thay mÆt cho liªn ®éi c¶m ¬n nhòng lêi c¨n dÆn ®éng viªn cña quÝ thÇy c«, chóng em xin høa biÕn chóng thµnh nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ ®Ó ®ua liªn ®éi ngµy mét v÷ng m¹nh h¬n em xin c¶m ¬n quÝ thÇy c«.

   -KÝnh th­a c¸c quÝ vÞ ®¹i biÓu

  -KÝnh th­a c¸c thÇy c« gi¸o

  -Th­a ®¹i héi.

  Sau 1 thêi gian lµm viÖc nghiªm tóc, khÈn tr­¬ng vµ khoa häc §¹i héi chi ®éi tr­êng THCS HiÖp thuËn n¨m häc 2010 – 2011 cña chóng ta ®· thµnh c«ng tèt ®Ñp. §¹i héi ®· bµn b¹c th¶o luËn 1 c¸ch nghiªm tóc víi tinh thÇn x¸c ®Þnh rÊt cao thèng nhÊt vÒ ph­¬ng h­íng, nªu c«ng t¸c ®éi vµ phong trµo thanh niªn trong nhµ tr­êng n¨m häc 2010 – 2011.

  §Æc biÖt ®¹i héi ®· bÇu ®­îc 11 ®oµn viªn tiªu biÓu vµ lao ®éng vÒ häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng ®éi trong liªn ®éi vµo BCH míi ®Ó l·nh tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng, vµ phong trµo thanh niªn trong n¨m häc.

  - Thay mÆt cho ban tæ chøc t«i xin tuyªn bè bÕ m¹c §¹i héi Liªn ®éi  thanh niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh t¹i ®©y. Mét lÇn n÷a xin ®­îc c¶m ¬n chóc c¸c quÝ thÇy c« gi¸o vµ toµn thÓ ®¹i héi lêi chóc søc khoÎ h¹nh phóc vµ thµnh ®¹t.

   

  Xin c¶m ¬n.

  Mêi quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c b¹n ®øng dËy chuÈn bÞ lµm lÔ chµo cê bÕ m¹c §¹i héi.

  Chµo cê …Chµo ….th«i.

  ThÓ lÖ bÇu cö

   

  -KÝnh th­a ®¹i héi sau ®©y t«i xin thay mÆt cho ban kiÓm phiÕu xin th«ng b¸o thÓ lÖ nh­ sau

  - Theo danh s¸ch cña buæi ®¹i héi trï bÞ chóng ta ®· ®Ò cö ®­îc 16 b¹n ®éi viªn vµo danh s¸ch bÇu cö.

  -         Xin ý kiÕn biÓu quyÕt, c¶m ¬n ®¹i héi

  -         Trong 16 ®éi viªn chóng tabÇu 11 b¹n ®éi viªn vµo BCH liªn ®éi

  -         Nh­ vËy : l¸ phiÕu bÇu ph¶i g¹ch ®i 5 ®éi viªn . NÕu g¹ch thõa hoÆc thiÕu yªu cÇu trªn hoÆc kh«ng g¹ch th× coi nh­ l¸ phiÕu ®ã kh«ng hîp lÖ.

  -         Xin mêi §¹i héi chøng kiÕn lµm phiÕu

  - Xin mêi 2 b¹n uû viªn kiÓm tra sÜ sè ®éi viªn ®Õn dù vµ kiÓm tra sè phiÕu ph¸t ra vµ sau ®ã kiÓm tra sè phiÕu thu vµo. 

  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Trọng Diễn @ 10:07 23/04/2011
  Số lượt xem: 206
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến