Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Trọng Diễn)
 • (Đỗ Đình Số)
 • (Đỗ Kim Tuấn)
 • (Dương Văn Trung)
 • (Nguyễn Xuân Lộc-ĐT:0946234430)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  CHAO_MUNG_QUOC_KHANH_2_91.swf Van_hoa_am_thuc_Kim_BoiHoa_Binh.jpg THi_CTD_002.jpg Vien_Hai_duong_hoc_SAM_0209.jpg Dinh_Bao_Dai_SAM_0360.jpg Images93.jpg Bien_dao_Dep_nhat_the_gioi.jpg Picture_0381.jpg Picture_1011.jpg SAM_0434.jpg Picture_1281.jpg IMG_2428.jpg 01272505000001.jpg Picture_314.jpg Picture_313.jpg Picture_387.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng

  "Chào mừng đến với webside của chúng tôi ! Hy vọng bạn có thể tìm thấy những gì mình cần ở đây ! Và đừng quên chia sẻ kiến thức của mình với chúng tôi và những người khác ! Chúc các bạn luôn Vui - Khỏe - Hạnh phúc !"

  Việt Nam quê hương tôi

  Ke hoach thanh tra

  Phßng GD vµ §t Phóc Thä Tr­êng THCS HiÖp ThuËn ________________ Sè: 33/ KH-THCS Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc HiÖp ThuËn, ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2010 kÕ ho¹ch thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra n¨m häc 2010 - 2011 - C¨n cø ChØ thÞ sè 33/2006/CT-TTg ngµy 08/9/2006 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ chèng tiªu cùc vµ kh¾c...

  Chiến lược phát triển nhà trường 2010 - 2020

  UBND huyÖn phóc thä Tr­Ưêng THCS hiÖp thuËn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ChiÕn lƯ­îc ph¸t triÓn gi¸o dôc tr­Ưêng THcs hiÖp thuËn giai ®o¹n 2010 – 2020 --------------------------------------- Trư­êng THCS HiÖp ThuËn ngµy nay mµ tiÒn th©n cña nã lµ tr­ưêng CÊp II HiÖp ThuËn - Quèc Oai - Hµ T©y, ®ư­îc thµnh lËp n¨m 1966, trong thêi kú chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i tr­êng ®ãng t¹i khu...